Infolinia: +48 793 170 511
Mail: sklep@super-agd.pl
PolskiAngielski
Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
 • SUPER-AGD.PL
  ul. Ogrodowa 31/20
  15-027 Białystok
  NIP: 966-148-73-34
 • E-mail:sklep@super-agd.pl
 • Telefon+48 793 170 511
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00
Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SUPER-AGD.PL

obowiązujący od ….07.2019 r.

 

 

§ 1

DEFINICJE

 

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć: http://super-agd.pl/ jest Joanna Sakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LA VITA Joanna Sakowska z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ul. Jacka Soplicy nr 6/1 posługująca się numerem NIP 9661487334, REGON 381699252;
 2. Sklepie stacjonarnym – należy przez to rozumieć: SUPER-AGD.PL ul. Ogrodowa 31/20, 15-027 Białystok;
 3. Adresie do korespondencji – należy przez to rozumieć: SUPER-AGD.PL ul. Ogrodowa 31/20, 15-027 Białystok;
 4. Sklepie – należy przez to rozumieć sprzedaż produktów prowadzoną przez LA VITA Joanna Sakowska w swoim portalu internetowym pod adresem super-agd.pl;
 5. Towarze - należy przez to rozumieć produkty prezentowane w Sklepie;
 6. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
 7. Konsumencie - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu:
 • możliwość rejestracji i założenia konta Klienta w e-sklepie,
 • prowadzenie konta Klienta,
 • sprzedaży Towarów.
 1. Zakup w sklepie internetowym suprer-agd.pl wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez jego zatwierdzenie za pomocą checkboxa.

§ 3

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Zamówienia można składać poprzez dodanie jednego lub kilku produktów do Koszyka oraz następnie zaznaczenie przycisku ”Złóż zamówienie”. Należy również dokonać akceptacji treści Regulaminu oraz podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych Klienta wraz z podaniem poprawnego, istniejącego adresu e-mail i numeru telefonu, pod którymi Sprzedawca będzie mógł potwierdzić zamówienie. Dane wskazane w zdaniu poprzednim są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży oraz jej wykonania przez Sprzedawcę.
 4. Wysłanie przez klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z LA VITA Joanna Sakowska. umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta dokonane poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (email), a dodatkowo, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sprzedającego.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele oraz święta – będą realizowane pierwszego następnego dnia roboczego.
 7. Zamówienia, w których niekompletnie wypełniono dane Klienta, w tym dane teleadresowe ( np. podano nieistniejący adres e-mail lub nie podano numeru telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 8. LA VITA Joanna Sakowska w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do lub braku zamówionego towaru (w przypadku przedpłaty zwrot kwoty następuje do 7 dni roboczych).
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie LA VITA Joanna Sakowska zobowiązuje się poinformować Klienta o etapie i terminie realizacji zamówienia. Klient ma możliwość odstąpienia od zakupu i/lub modyfikacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia lub jego modyfikacji.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, firma LA VITA Joanna Sakowska zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówień następować będzie niezwłocznie po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia i zapłacie ceny.
 2. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
 3. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

§ 5

ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/GLS[aws1] w terminie 24 godzin.
 2. Sprzedawca umożliwia również osobisty odbiór towarów w punkcie stacjonarnym sklepu.
 3. Podane w ust. 1 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

§ 6

CENY, OPŁATY NALEŻNE ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW

ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI CENY

 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Klienta ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny te wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, to jest obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są każdorazowo przedstawiane Klientowi w chwili ich weryfikacji w zakładce Koszyk.
 3. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
 1. przelew bankowy, w formie przedpłaty na konto bankowe,
 2. płatność gotówką za pobraniem.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oferowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie Sprzedawcy nie ma wpływu na ceny Towarów obowiązujące Klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia.

§ 7

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Klientów będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019.134 tj.), zwanej dalej ustawą.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
 3. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,
 4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć w dowolnej formie dokumentowej, wśród których możliwe jest oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail : sklep@super-agd.pl lub adres pocztowy LA VITA Joanna Sakowska ul. Ogrodowa 31/20, 15-027 Białystok. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić kompletny, w zapieczętowanym oryginalnie opakowaniu Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 8

 

REGULAMIN GWARANCJI I RĘKOJMI

 

 1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą go wydania Klientowi.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).
 3. Sprzedawca przyznaje Konsumentom możliwość skorzystania z reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty wydania Towaru Konsumentowi.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać rodzaj stwierdzonej wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sposób powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji, dane kontaktowe Konsumentów składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@super-agd.pl lub pisemnie na adres LA VITA Joanna Sakowska ul. Ogrodowa 31/20, 15-027 Białystok z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta i reklamacja”.
 5. Sprzedawca w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w niniejszym ustępie, uważa się, że uznał reklamację.
  Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem informując, czy jest możliwe wykonanie żądania Konsumenta, a jeśli nie będzie to możliwe, to zaproponuje inne z rozwiązań wymienionych w ust. 5.
 6. W przypadku rozstrzygnięcia polegającego na wymianie Towaru, koszt przesyłki na adres podany przez Konsumenta ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Przed wdaniem się w spór zachęcamy również do skorzystania z pośrednictwa Rzecznika Konsumentów oraz organizacji pozarządowych np. Federacji Konsumenta.

§ 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym http://www.super-agd.pl/ wymaga akceptacji oraz pouczenia Klienta o przetwarzaniu jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Akceptacja ta i pouczenie następuje poprzez podanie wymaganych danych przez Klienta oraz kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu przy stosownej Klauzuli informacyjnej – zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 3. W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych należy wysłać e-mail na adres : sklep@super-agd.pl lub na adres pocztowy SUPER-AGD.PL ul. Ogrodowa 31/20, 15-027 Białystok.
 4. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: http://super-agd.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane w miarę możliwości polubownie, a w razie wystąpienia na drogę sądową przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.super-agd.pl. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019.1145 t.j.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2019.134 tj.).


§ 11

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU


Regulamin wchodzi w życie z dniem ………..2019 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.


Załącznik nr 1
WZÓR oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta (ów):
……………………………………………………………
Adres konsumenta (ów):
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………...
Numer zamówienia: …………………………………….
Data zawarcia umowy /odbioru (*): ……………………………………………

 


SUPER-AGD.PL ul. Ogrodowa 31/20

15-027 Białystok

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja ……………………….……………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi (*):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:
…………………………………………………………………………………………………..
Posiadacz rachunku:
…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………..Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* wskazać Towar objęty odstąpieniem
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.


 

Przejdź do strony głównej
DOSTAWA W 24H
DOSTAWA W 24H
Paczki wysyłane są firmą kurierską GLS (90% dochodzi na kolejny dzień)
GWARANTUJEMY
GWARANTUJEMY
Jakość, pochodzenie, gwarancje, bezpieczeństwo zakupów
14 DNI NA ZWROT
14 DNI NA ZWROT
Dajemy Ci 14 dni na odstąpienie od umowy zakupu
TANI KOSZT WYSYŁKI
TANI KOSZT WYSYŁKI
Niezależnie od ilości produktów, przy zakupie powyżej 900 zł
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, SUPER-AGD Copyrights © 2019